Wet en regelgeving

logopedie en stemproblemen

Privacy

Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist de gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mag verstrekken. Wel wordt verloop en resultaat altijd aan de verwijzer gerapporteerd.

Geneeskundige behandelovereenkomst

Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Rechten en plichten van patiënten

Als patiënt heeft u onder andere het recht:

  • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
  • Om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling
  • Om een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts
  • Op inzage, afschrift, toevoegen en vernietiging in uw medisch dossier

U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen en zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Plichten van de hulpverlener

Een hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

  • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
  • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
  • De aard van het onderzoek en de behandeling
  • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
  • Andere methoden

Informatieverstrekking door de hulpverlener

De hulpverlener geeft informatie over het onderzoek en de behandeling:

Aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is
Aan de patiënt en zijn ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is
Aan de wettelijke vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen.

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Policy

Logopediepraktijk Best hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Logopediepraktijk Best houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Logopediepraktijk Best zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten.
Persoonsgegevens van klanten worden door Logopediepraktijk Best verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden
– Communicatie met Zorgverzekeraars
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Contract eisen Zorgverzekeraars.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Logopediepraktijk Best de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Achternaam
– Tussenvoegsel
– Geboortedatum
– Nummer ID
– Adres
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Burgerservicenummer (BSN)
– Inschrijfnummer Zorgverzekeraar
Uw persoonsgegevens worden door Logopediepraktijk Best opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
– Gedurende de looptijd van maximaal 15 jaar, vanaf een leeftijd van 18 jaar of ouder.

Verwerking van persoonsgegevens van waarnemers.
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Logopediepraktijk Best verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan het waarneemcontract/arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het waarneemcontract/arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Logopediepraktijk Best de volgende
persoonsgegevens van u vragen: